X
تبلیغات
رایتل
ashkeghalam
چشمها را باید شست. جور دیگر باید دید. 09198886951 telegram
دوشنبه 2 بهمن 1396 :: 10:08 ب.ظ ::  نویسنده : محمد قنبری

- مامانی! مامانی !نیگاه کن چی کشیدم!...مامانی نیگاه کن نقاشیمو!...
مامانیی سیگارآن  مرد را می گیرد می گذارد دهانش و چاله های صورتش گود می شود. یکهو سرفه می کند. هی سرفه می کند. مردها به او می خندند...
- مامانی با توام...
پری دست می گذارد روی پای مامانی. چنگ می زند:
- نقاشیمو نیگاه کن!
مامانی با دودست هلش می هد کنار:
- ااااه! کلافه شدم ازدست توبچه! بگیربتمرگ بخواب دیگه ...
اشک توی چشمهایش جمع می شود. بوی دودی که مردها می کشند و فوت می کنند هوا خوش مزه است. اما بوی جورابشان نه. هوای اتاق گرم است. گلویش را فشارمی دهد. می رود با مداد شمعی روی دیوارعکس یک دخترکوچک را می کشد. با یک دسته بادکنکهای رنگ به رنگ...
- ذلیل مرده مگه نگفتم اینقد دیوارارو خط خطی نکن...
مامانیی مداد را ازدستش می گیرد و می زند با دست به پشتش. هقی صدا می دهد. کم کم لبهایش را ورمی چیند و می زند زیر گریه. می رود گوشه اتاق می نشیند. صدای خنده مردها را دیگر نمی شنود.  بابایی گوشه اتاق با چشمهای نیمه باز سیگارمی کشد. خاکسترسیگارش چقدربلند شده. بازهم سیگار می کشد و یواش یواش حرف می زند.
- ای بابا!...اگه گذاشتین یه چرت مشدی بزنیم؟!
مردها می خندند. پری اشکهایش را پاک می کند. همه باهم حرف می زنند، دود می کنند و می خندند. یواشی ازاتاق می آید بیرون توی حیاط. روی انگشتهای پا بلند می شود، چفت دررا عقب می کشد و  در حیاط را با زور بازمی کند. دستگیره سرد، درسنگین. درحیاط انگارمثل آدمها جیغ می کشد. انگارکسی سوزن توی سوراخ گوشش می کند. توی کوچه هیچکس نیست. دانه های کوچولوی برف توی نورآن چراغها که آن بالا هستند برق می زنند و بعدش توی هوای تاریک می روند. همه جا سفید سفید. مثل پارچه ای که آدم بزرگها روی مرده ها می کشند. صدای نازپیشویی از دورمی آید مادرش را گم کرده است حتما....نه . شاید، شایدهم  صدای عوعوی یک بچه سگ است که مادرش را صدا می کند... هووو می کند: هوووو!. بخارسفید ازدهانش مثل دود می زند بیرون. توی دستهای یخ زده اش هو می کند. دستهایش ازبخارخیس می شوند. بیشتریخ می زنند. نوک انگشت پاهایش می سوزد. درد می کند. ازتوی کوچه صدای خنده می آید.  بچه ها دارند باهم برف بازی می کنند... مامانیشان ازپنجره  آنها را صدا می کند:
- بیاین بالا پسرای گلم سرما می خورینا!...
پری دلش می خواهد بدوبدو برود باآنها برف بازی کند. شاید اگر پسر بود مامانیی هم اینجوری باهاش خوب حرف می زد.  نفسش را جمع می کند توی خودش و زور می زند تا  بچه ها صدایش را بشنوند:
-بچه ها بچه ها! منم بیـ...اااام؟
اما سرفه گلویش را می گیرد توی دستهایش و فشارمی دهد. مثل دستهای گنده مامانی که آن وقتها می خواست خفه اش کند. آنقدرسرفه می کند که گلویش می خواهد پاره بشود. دودستی گلویش را می گیرد و آنقدرسرفه می کند و می کند که خسته می شود و می نشیند کناردیوار.  زمین سرد است.خیس است. پاهایش یخ می زند. بازهم سرفه می کند و  لخته های خون می ریزد توی دستهایش. گلویش می سوزد. درد می کند. صدای مامانیی بچه ها می آید:
-  دختربرو تو می چایی ازسرما...
بعد صدایش را بیشترمی کند. می گوید:
- آهای عشرت!...بیا پری رو ببرتو...
مامانیی با موهای باز، سرش را ازپنجره می آورد بیرون. پنجره بخارگرفته است. دارد بلند بلند خنده می کند.
 صدای خنده مردها هم می آید. صدای مامانی بلندترمی شود:
-  پری زلیل مرده بیا توتا نیومده ام کبابت کنم!
کباب؟ آخ جون کباب! دلش یک جوری می شود. با زورزیاد درراهل می دهد جلو. درانگار صدای گرگ می دهد:" آووووو!" مامانی بی روسری وچادربیرون می آید. ازدست پری می گیرد کشان کشان ازپله ها می بردش بالا...
- صدهزارباربهت گفتم شب نرو بیرون جون مرگ گرفته...بچه دزد میاد می برت ها...ای ببره ازشرت راحت بشیم...
اتاق ازدود پرشده است.  بابا مثل همیشه که مردها می آیند، گوشه اتاق نشسته است و سرش خم شده روی زانوهایش. آنها بازهم وافورمی گذارند دهانشان و دود را فوت می کنند هوا. مامانی چایی می ریزد. بعضی وقتها به مامانی هم می گویند بیا بکش. مامانی آن را می گذارد توی دهانش. لپهایش گود می شوند. بلد نیست عین مردها بکشد. سرفه می کند. تند وتند سرفه می کند و دود ازدهانش می آید بیرون. مردها با دندانهای کرم خورده سیاهشان می خندند. پری می ترسد. می رود کناربابا یواشی تکیه می دهد بهش. بابا چشمهایش نه بازاست نه بسته. هلش می دهد کنار و می گوید:
- د برواونوربچه! چی می خوای ازجون من؟...د بروبگیربخواب...زن! اینوبگیربخوابو...نش...
وسیگارمی کشد و فوت می کند هوا. پری دلش درد می گیرد. گریه می کند. صدای خنده مردها بلند می شود. مامانی با یک سینی پراز استکان برایشان چایی می آورد. انگشت بزرگ پای یکی از آنها ازجورابش زده است بیرون. آن یکی پای ترک خورده اش ازسوراخ جوراب معلوم است. بوی جوراب با بوی دود آن چیزی که آنها فوت می کنند هوا قاطی شده سینه اش را می سوزاند. دنبال عروسکش می گردد. آهان! آنجاست. می رود یک لنگ پایش را می گیرد و می کشد. زورش نمی رسد. دستهایش خسته می شود، درد میگیرد. می خواهد با مشت بزند توی صورت مردی که نشسته است روی عروسک. زورش نمی رسد...می ترسد....گریه اش می گیرد. مرد خودش را می کشد عقب:
- ای بابا کشتی مارو جق جقو... اینجا چی می خوای ؟...
عروسکش یک پا ودودست ندارد. پری گوشه اتاق  موهای طلایی کثیف عروسک را نازمی کند؛ اسمش را گذاشته پروانه . یک بوس ازصورتش می کند و تکان تکانش می دهد. برایش لالایی می گوید.
هم مردها بلند بلند می خندند هم مامانی. یک شاپرک کوچولو دور لامپ اتاق می چرخد و می رود می خورد به شیشه . شیشه های پنجره جوری شده است که می شود با انگشت رویش نقاشی کشید. شاپرک می خورد به شیشه و می افتد روی طاقچه. طاقچه پراز آب است. خیس می شود. پری بلند می شود با عروسکش می دود می رود جلوی پنجره. قدش نمی رسد نگاه کند. یک متکای بزرگ را که بی کار افتاده گوشه اتاق کشان کشان می آورد می گذارد زیر پایش و می رود بالا. شاپرک توی آب دست وپا می زند. پنحره گریه می کند. ازصورتش اشک می ریزد روی طاقچه. شاپرک کوچولو بالهایش خیس می شود. انگاردارد زورمی زند. حتما الان دارد گریه می کند و مامانی اش را صدا می زند. باید نجاتش بدهد. می ترسد. دست می برد اما می ترسد به شاپرک دست بزند. صدا می زند:
- مامانی بیا این شاپرکو ورش دار. داره خفه می شه تو آب. داره میمیره...
مامانی با مردها می خندد. بابایی آن طرف اتاق نشسته. سرش هی می آید پایین ومی خورد به پاهایش و یک هو می رود بالا. شاپرک هنوزتوی آب دارد دست و پا می زند. پری گلویش سوزمی زند. انگارمی خواهد خفه بشود. مثل وقتی که مامانی از گلویش گرفت و فشارداد. سرفه می کند. خون می ریزد توی دستهایش. صدای خنده مامانی و مردها می آید. سرفه می کند و شاپرک را نگاه می کند که بالهایش خیس شده است و هرکاری می کند نمی تواند از آب بیاید بیرون...

 

برچسب‌ها: بوی دود، شاپرک